Begrippenlijst / Alle termen op een rijtje

Aanverwanten
Alle personen die geboren zijn in de familie van de partner van de overledene.

Afstammelingen
De nakomelingen van de overledene.

Akte van overlijden
Schriftelijke bewijs dat een persoon is overleden.

Beneficiair aanvaarden
De aanvaarding van de nalatenschap door een erfgenaam onder voorwaarde van een boedelbeschrijving. Hierdoor is deze erfgenaam niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de overledene.

Bloedverwanten
Alle personen die zijn geboren in de eigen familie van de overledene (= van hetzelfde bloed).

Boedelbeschrijving
Een overzicht van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap.

Boedelregister
Een register bij de griffie van de rechtbank, waarin feiten kunnen worden ingeschreven die betrekking hebben op de nalatenschap.

Boedelvolmacht
Een schriftelijk stuk waarin iemand aan een ander de bevoegdheid geeft namens hem te handelen inzake de afwikkeling van de nalatenschap.

Codicil
Een door de overledene met de hand geschreven document waarin een beperkt aantal wensen en/of legaten zijn vastgelegd.

CTR (Centraal Testamentenregister)
Een register waarin wordt bijgehouden wie een testament heeft laten opmaken en wanneer en bij welke notaris dat was. Het CTR heeft geen inzage in de inhoud van het testament.

Erfbelasting
De belasting die betaald wordt over hetgeen dat wordt verkregen uit de nalatenschap.

Erfdeel
Het deel van de nalatenschap dat de erfgenaam verkrijgt.

Erfenis
Zie nalatenschap.

Erfgenaam
Persoon of instelling die volgens de wet of een testament recht heeft op een (deel van de) nalatenschap.

Erflater
Zie overledene.
Executeur (voorheen executeur-testamentair genoemd)
De persoon die volgens het testament de nalatenschap moet afhandelen.

Gevolmachtigde
Persoon of instelling die bevoegd is namens een ander te handelen.

Legaat
Een bepaald goed (bijvoorbeeld schilderij of sieraad) of een geldbedrag dat wordt verkregen uit de nalatenschap.

Legalisatie handtekening
Verklaring van notaris of gemeenteambtenaar dat de ondertekenaar van een document zelf de handtekening heeft gezet.

Legataris
Persoon of instelling die door een testament begunstigd wordt met een legaat. De legataris is geen erfgenaam.

Legitieme portie
Een minimum erfdeel waar een afstammeling aanspraak op kan maken.

Legitimaris
Afstammeling die recht heeft op een legitieme portie.

Mediation
Bemiddeling door een onafhankelijke derde.

Nalatenschap
Alle bezittingen en schulden die de overledene heeft achtergelaten.

Notariële akte
Akte die door de notaris wordt opgesteld.

Onterven
Het uitsluiten van een wettelijk erfgenaam als gerechtigde tot de nalatenschap.

Overledene
Persoon die is overleden.

Partner
Volgens de wet degene waarmee de overledene was gehuwd of een geregistreerd partnerschap had.

RegisterExecuteur
Een betrouwbaar en deskundig persoon die namens de erfgenamen de nalatenschap kan afwikkelen.

Rekening en verantwoording
Een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de nalatenschap, sinds de overlijdensdatum.

Successierechten (nu erfbelasting)
Zie erfbelasting.

Testament
Een door een notaris opgestelde akte waarin de overledene heeft vastgelegd wat er met zijn nalatenschap moet gebeuren.

Uitsluitingsclausule
Bepaling in een testament waardoor de (ex-)partners van de erfgenamen geen voordeel krijgen uit de nalatenschap.

Uittreksel overlijdensregister
Een door de gemeente afgegeven document waaruit blijkt dat de overledene in die gemeente is overleden.

Verklaring van erfrecht
Een notariële akte waarin een notaris feiten vermeldt over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Uit deze akte blijkt wie over de nalatenschap mag beschikken.

Verklaring van executele
Een notariële akte waarin een notaris vermeldt wie de executeur van een bepaalde nalatenschap is en wat zijn bevoegdheden zijn.

Verwerpen
De weigering van de nalatenschap door een erfgenaam.

Volmacht
Een schriftelijk stuk waarin iemand aan een ander de bevoegdheid geeft namens hem te handelen.

Volmachtgever
Persoon of instelling die een volmacht aan een ander verleent.

Wettelijke verdeling
Op basis van de wet of testament krijgt de langstlevende partner de nalatenschap. De kinderen krijgen hun deel pas als beide ouders zijn overleden.

Zuiver aanvaarden
De aanvaarding van de nalatenschap door een erfgenaam zonder voorbehoud. Hierdoor is deze erfgenaam ook met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de overledene.